Χρηματοδότηση ΦΒ στο EEG 2023 – CARMEN eV

4
Χρηματοδότηση ΦΒ στο EEG 2023 – CARMEN eV

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, ο νόμος περί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (EEG 2023) επιτρέπει επιδοτήσεις για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται σε φωτοβολταϊκά συστήματα που τροφοδοτείται στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. Η ακριβής φύση της επιδότησης και το ύψος της εξαρτώνται πάνω από όλα από το μέγεθος του συστήματος και τον χρόνο έναρξης λειτουργίας. Κατ‘ αρχήν, το τμήμα 19 του EEG κάνει διάκριση μεταξύ του „feed-in tariff“ και του „market premium“.

Τιμολόγιο τροφοδοσίας (≤100 kWp)

Για συστήματα με εγκατεστημένη ισχύ έως 100 kWp, υπάρχει η δυνατότητα λήψης σταθερού τιμολογίου τροφοδοσίας για την παραγόμενη ηλιακή ενέργεια. Ο διαχειριστής του δικτύου καταβάλλει στους διαχειριστές του συστήματος ένα σταθερό ποσό ανά τροφοδοτούμενη κιλοβατώρα για 20 ολόκληρα χρόνια και το υπόλοιπο του έτους θέσης σε λειτουργία. Το ύψος της αμοιβής καθορίζεται από το νόμο με βάση τις λεγόμενες αξίες που πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με την § 48 EEG. Αυτή τη στιγμή, γίνεται επίσης διάκριση σε αυτό το τμήμα απόδοσης ως προς το αν πρόκειται για σύστημα πλήρους τροφοδοσίας ή πλεονάζουσας τροφοδοσίας. Αυτό καθορίζει και το ύψος της αποζημίωσης. Μια επισκόπηση των τιμών που θα εφαρμοστούν στο EEG 2023 μπορείτε να βρείτε εδώ.

Premium αγοράς (≤ 1 MWp)

Για χειριστές συστημάτων άνω των 100 kWp, το EEG προβλέπει την υποχρεωτική άμεση εμπορία της ηλιακής ενέργειας που τροφοδοτείται στο δίκτυο. Οι ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας πωλούνται στο χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας με τη βοήθεια ενός παρόχου υπηρεσιών (εταιρεία άμεσου μάρκετινγκ) και τα έσοδα, μείον ένα τέλος μάρκετινγκ, καταβάλλονται στους διαχειριστές των εγκαταστάσεων.

Ως μέρος του μοντέλου premium της αγοράς, το EEG προωθεί το άμεσο μάρκετινγκ της ηλιακής ενέργειας. Οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν έτσι να λαμβάνουν πρόσθετες πληρωμές από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς στο ποσό του λεγόμενου ασφάλιστρου αγοράς. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής που θα εφαρμοστεί και είναι σχετική για το σύστημα και της μηνιαίας αγοραίας αξίας για την ηλιακή ενέργεια. Εάν η μηνιαία αγοραία αξία για ηλιακή ενέργεια είναι μεγαλύτερη από την τιμή που πρέπει να εφαρμοστεί, το ασφάλιστρο αγοράς μειώνεται στο μηδέν. Σε αυτή την περίπτωση, οι φορείς εκμετάλλευσης λαμβάνουν μόνο τα έσοδα από το άμεσο μάρκετινγκ και όχι χρηματοδότηση EEG, αλλά επωφελούνται από τις υψηλές αξίες της αγοράς.

Η τιμή που θα εφαρμοστεί για τον υπολογισμό του πριμ αγοράς ορίζεται από το νόμο για συστήματα έως 1 MWp σύμφωνα με την § 48 EEG. Στην περίπτωση συστημάτων άνω του 1 MWp, ωστόσο, η τιμή που θα εφαρμοστεί προσδιορίζεται με χρήση μεμονωμένης προσφοράς (βλ. παρακάτω).

Προσφορά (> 1 MWp)

Εάν οι χειριστές φωτοβολταϊκών συστημάτων με εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1 MWp επιθυμούν να λάβουν χρηματοδότηση κατά την έννοια του EEG, πρέπει να συμμετάσχουν επιτυχώς σε διαγωνισμό από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Δικτύων. Η τιμή που θα εφαρμοστεί εδώ αντιστοιχεί στην αντίστοιχη τιμή επιτυχημένης προσφοράς. Το δικαίωμα πληρωμής για το ασφάλιστρο αγοράς υπάρχει για 20 ολόκληρα χρόνια.

Από το EEG 2021 έχουν πραγματοποιηθεί χωριστοί διαγωνισμοί για συστήματα στέγης και συστήματα ανοιχτού χώρου καθώς και διαγωνισμοί καινοτομίας για συνδυασμούς συστημάτων. Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τα αποτελέσματα των προηγούμενων γύρων προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση Ιστότοπος της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Δικτύων να βρω.

Από 21 Δεκεμβρίου 2022

Schreibe einen Kommentar