ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Υπουργείο Φύλου Εργασίας & Κοινωνικής Ανάπτυξης

0
ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – Υπουργείο Φύλου Εργασίας & Κοινωνικής Ανάπτυξης

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Το Εθνικό Ενιαίο Μητρώο Κοινωνικής Προστασίας (NSR) είναι μια ενοποιημένη πλατφόρμα όπου κοινές και βασικές πληροφορίες για όλα τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας στην Ουγκάντα ​​θα αποθηκεύονται, θα αναλύονται και θα αναφέρονται προς όφελος όλων των ενδιαφερομένων.

Το ΕΣΥ βασίζεται στην Εθνική Πολιτική Κοινωνικής Προστασίας, 2015, η οποία στηρίζεται σε δύο πυλώνες, και συγκεκριμένα: Κοινωνική ασφάλιση και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης, στο πλαίσιο των οποίων διαφορετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας στους πολίτες.

Έχουν αναπτυχθεί διαφορετικά συστήματα πληροφοριών διαχείρισης για την υποστήριξη της διαχείρισης και διαχείρισης παρεμβάσεων κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο αυτών των πυλώνων. Ωστόσο, αυτά τα συστήματα λειτουργούσαν σε σιλό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα την αλληλεπικάλυψη και την ασυνέπεια των πληροφοριών, τη σπατάλη πόρων και τον περιορισμένο αντίκτυπο των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στους δικαιούχους.

Προβλέπεται ότι το ΕΣΥ θα το διορθώσει παρέχοντας μια κοινή πλατφόρμα που θα ενοποιεί βασικές πληροφορίες για τους δικαιούχους προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας. Ως εκ τούτου, η επιτυχία του Ενιαίου Μητρώου βασίζεται στη δημιουργία δεσμών/ενσωμάτωσης με το πρόγραμμα Συστήματα Πληροφοριών Διαχείρισης (MIS) και βασικούς κυβερνητικούς MDA και αναπτυξιακούς εταίρους.

Το Ενιαίο Μητρώο Κοινωνικής Προστασίας συγκεντρώνει βασικές πληροφορίες για τους δικαιούχους/δυνητικούς δικαιούχους προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας μέσω της δημιουργίας συνδέσεων με τα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης προγραμμάτων (MIS) και την Εθνική Βάση Δεδομένων Ταυτοτήτων. Βασισμένο στο NSPP, 2015, το οποίο καθορίζει ένα πλαίσιο για μια συντονισμένη προσέγγιση στην υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας στο πλαίσιο δύο πυλώνων της κοινωνικής ασφάλισης, της κοινωνικής φροντίδας και των υπηρεσιών υποστήριξης. Είναι μια πρωτοβουλία των GOU και MGLSD με την υποστήριξη από? Η DFID και η βρετανική AID μέσω του Προγράμματος Επέκτασης Κοινωνικής Προστασίας, η Παγκόσμια Τράπεζα μέσω του Προγράμματος NUSAF. Βασικοί ενδιαφερόμενοι και εταίροι στην ανάπτυξη του ΕΣΥ· MoGLSD, OPM, UBOS, NIRA, NITA-U, WFP μεταξύ άλλων. Το NSR ξεκίνησε επίσημα στις 4 Φεβρουαρίου 2021.

Schreibe einen Kommentar